A- A A+
Biuletyn Informacji Publicznej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza


Adres siedziby:

ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 7 A
70-392 Szczecin

Kontakt telefoniczny:

tel. (91) 307 06 46
tel. kom. 500 009 637
Rejestracja czynna od godziny 7:30 do 15:30.
e-mail: tecza@tecza.org.pl
http://tecza.org.pl
http://poznaj.tecza.org.pl

Można nas zaleźć również naUwaga!
Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) oraz zdjęć i elementów graficznych publikowanych w portalu wymaga zgody Stowarzyszenia.

Sponsor serwisu - home.pl - domeny, hosting, sklepy


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tecza KRS 0000098680

DOŁĄCZ DO NAS

Procedury przyjęcia podopiecznego do Zachodniopomorskiego Centrum Opieki,
Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza"


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie powołało do życia Zachodniopomorskie Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza" zwane dalej Centrum.
W ramach Centrum funkcjonują:
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "TĘCZA".
2. Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "TĘCZA".
3. Do placówek funkcjonujących w ramach Specjalistycznego Centrum Diagnozy, Terapii i Rehabilitacji Dziecięcej "Tęcza" kieruje:
 • lekarz POZ (Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub inny specjalista medyczny,
 • Rejonowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna.
 • ponadto, w sytuacji kiedy rodzic/opiekun zauważy niepokojące objawy w zachowaniu dziecka może osobiście zgłosić się do placówek Centrum z dzieckiem w celu ustalenia procedury przyjęcia.
4. Skierowanie powinno zawierać zapis, że dziecko kierowane jest do Poradni Rehabilitacyjnej działającej w strukturze Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (NZOZ).
5. Ponadto skierowanie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko dziecka;
 • PESEL dziecka;
 • adres zamieszkania,
 • cel konsultacji,
6. Lekarzem prowadzącym w placówkach Zachodniopomorskie Centrum Opieki, Diagnozy
i Rehabilitacji "Tęcza" jest lekarz rehabilitacji medycznej.
7. Lekarz prowadzący bada dziecko i wydaje skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne oraz wydaje kartę pacjenta.
8. W zależności od potrzeb lekarz rehabilitacji medycznej kieruje dziecko na dalsze dodatkowe konsultacje do lekarzy innych specjalności (neurologa, ortopedy, oraz do psychologa jeżeli wystąpi taka konieczność).
9. Po ewentualnych dodatkowych konsultacjach dziecko powinno wrócić do lekarza prowadzącego (lekarza rehabilitacji medycznej), który wraz z psychologiem wyznaczy cykl terapeutyczny.
10. W ramach cyklu terapeutycznego dziecko ma prawo do korzystania z rehabilitacji medycznej lub rehabilitacji psychospołecznej bądź obie te formy będą składały się na cykl terapeutyczny.
Cykl rehabilitacyjno-terapeutyczny wynosić może:
 • dla dzieci od 0-2 roku życia - 6 tygodni. Po tym terminie dziecko powinno zgłosić się ponownie na konsultację w celu odstąpienia bądź kontynuacji dalszej rehabilitacji medycznej.
 • dla dzieci od 2-7 roku życia - 8 tygodni. Po tym terminie dziecko powinno zgłosić się ponownie na konsultację w celu odstąpienia bądź kontynuacji dalszej rehabilitacji medycznej.
 • dla dzieci od 8 roku życia - 12 tygodni. Po tym terminie dziecko powinno zgłosić się ponownie na konsultację w celu odstąpienia bądź kontynuacji dalszej rehabilitacji medycznej
11. Cykl terapeutyczny ustalany jest w porozumieniu z rodzicem/opiekunem dziecka.
12. Rodzice/opiekunowie dziecka powinni rygorystycznie przestrzegać procedury uczęszczania dziecka na zajęcia, ponieważ nieusprawiedliwiona, dwukrotna nieobecność dziecka na zajęciach spowoduje jego wykluczenie z dalszej terapii i rehabilitacji oraz przesunięcie dziecka na koniec kolejki oczekujących.
13. Niepełnoletni podopieczny korzystający z usług Specjalistycznego Centrum Diagnozy, Terapii
i Rehabilitacji Dziecięcej "Tęcza" ma obowiązek zgłoszenia się z rodzicem lub opiekunem prawnym.
14. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do systematycznego dostarczania dokumentacji świadczącej
i dokumentującej stan zdrowia dziecka, w szczególności:
 • dokumentacji medycznej informującej o stanie zdrowia podopiecznego;
 • opinii z rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
 • orzeczenia o niepełnosprawności;
 • aktualnego skierowania do poradni rehabilitacyjnej:
15. Po każdej dłuższej nieobecności podopiecznego rodzice/opiekunowie zobowiązani są do skonsultowania stanu zdrowia dziecka z lekarzem prowadzącym ( 6 krotna ciągła nieobecność).
16. Po wizycie lekarskiej/psychologicznej podopieczny rozpoczyna kolejny cykl terapeutyczny - od początku ustalony zostanie cykl terapeutyczny.
17. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki podczas oczekiwania na zajęcia.
18. Korzystanie z oferty Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza" jest dobrowolne
i nieodpłatne.
19. W każdym czasie rodzice/opiekunowie dziecka mogą osobiście zgłosić do Dyrektora Centrum uwagi dotyczące usprawniania odbywającego sie w Zachodniopomorskim Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza".
20. Rodzice/opiekunowie dziecka mogą w każdym czasie wnosić swoje uwagi anonimowo do skrzynki skarg i zażaleń umiejscowionego na terenie Centrum.
21. Dziecko korzystające z opieki Zachodniopomorskiego Centrum Opieki, Diagnozy i Rehabilitacji "Tęcza" może korzystać z dodatkowych form terapeutyczno-wspierających w przypadku, kiedy zrzeszone zostało
w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza".
22. Przynależność do Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" reguluje Statut Stowarzyszenia.
23. Na terenie Centrum obowiązuje obuwie zmienne.
24. Niniejszy dokument przyjęty został na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" nr 2/03/2010 z dnia 1.03.2010.

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI KORZYSTAJĄ
Z OFERTY ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM OPIEKI, DIAGNOZY
I REHABILITACJI "TĘCZA"


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie jako dobrowolne zrzeszenie osób, działa na Ich rzecz. Pierwszeństwem korzystania z usług Stowarzyszenia, w tym świadczonych przez Stowarzyszenie usług rehabilitacji, wobec ustawowego i statutowego celu Jego działalności, objęci są Jego Członkowie.
Z przewidzianego pierwszeństwa Członków Stowarzyszenia w korzystaniu z Jego usług wyłączone są usługi świadczone w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przedszkola Specjalnego oraz usługi świadczone w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ